Voličský průkaz vydaný Obecním úřadem Přibyslav pro volbu prezidenta České republiky  opravňuje voliče k hlasování ve dnech voleb v jakémkoliv volebním okrsku vytvořeném pro tyto volby.
Volič (zapsaný ve stálém seznamu voličů, vedeným OÚ Přibyslav může požádat o vydání voličského průkazu na OÚ Přibyslav ode dne vyhlášení voleb (tj. od 28.8.2017) a to:
a) OSOBNĚ do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů (tj. do 16:00 hodin středy 10.1.2018 na OÚ Přibyslav nebo
b) PÍSEMNÝM PODÁNÍM S ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝM PODPISEM VOLIČE doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. pátku 5.1.2018). Podání lze doručit ve stejné lhůtě i prostřednictvím datové schránky voliče. Podání e-mailem nelze akceptovat, ani kdyby bylo opatřené elektronickým podpisem (zákon č. 90/2017 Sb., kterým se mění volební zákony a některé další zákony).
Úřad je oprávněn předat (zaslat) vyhotovený voličský průkaz žadateli nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (tj. nejdříve 28.prosince 2017

žádost o vydání voličského průkazu

 

Copyright Obec Přibyslav 2013