Svobodný přístup k informacím poskytovaných obecním úřadem obce Přibyslav

dle zák. 106/1999 Sb.

1. Název obce Obec Přibyslav

2. Důvod a způsob založení dle zákona č.128/2000 Sb.

3. Organizační struktura

     Starostka obce: Ing. Andrea Dudková

     Místostarostka : Ivana Tencarová

     Zastupitelé: Ing. Josef Kováříček

                         Jana Rousková

                         Ondřej Zelený

                         Petr Rind

                         Radek Uždil

předseda finančního výboru: Ondřej Zelený

předseda kontrolního výboru: Ing. Josef Kováříček

 

4. Kontaktní spojení

Adresa

Obecní úřad Přibyslav

Přibyslav 12, 549 01

Telefon

702125544

Email

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky

 
   
   

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Přibyslav

Přibyslav 12, 549

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Přibyslav

Přibyslav 12, 549 01

4.3. Úřední hodiny

St:  17.30.-18.30

4.4. Telefonní čísla

702 12 55 44

4.5. Čísla faxu – není

4.6. Adresa internetové stránky

www.obecpribyslav.cz

4.7. Adresa e-podatelny   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5.Bankovní spojení

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. 13621551/0100

6. IČO

00272965

7. DIČ

obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 – seznamy hlavních dokumentů

8.2 – rozpočet

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace je možné podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení. Písemná žádost je podána dnem, kdy ji obecní úřad obdržel. Z písemné žádosti musí být zřejmé, že je určena obci, a že ji žadatel podává podle zákona o svobodném přístupu k informacím a musí splňovat požadavky dané zákonem: Žadatel - fyzická osoba - uvede v žádosti: jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu adresu bydliště, adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Žadatel - právnická osoba - uvede v žádosti: název, identifikační číslo, adresu sídla, adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Postup vyřizování žádosti – lhůty pro posouzení žádosti: Lhůty podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů poskytnutí informací 15 dnů od přijetí žádosti (§14 odst. 5 písm. d) prodloužení lhůty o 10 dnů (§ 14 odst. 7) rozhodnutí o odmítnutí žádosti do 15 dnů od přijetí žádosti (§ 15 odst. 1) odkázání na zveřejněnou informaci do 7 dnů (§ 6 odst. 1) odložení žádosti, která se nevztahuje k působnosti úřadu do 7 dnů (§ 14 odst. 5 písm. c) výzva žadateli k doplnění žádosti do 7 dnů od přijetí žádosti (§ 14 odst. 5 písm. a) pokud žadatel nevyhoví výzvě k doplnění žádosti do 30 dnů ode dne jejího doručení, bude žádost odložena výzva žadateli k upřesnění žádosti do 7 dnů od přijetí žádosti (§ 14 odst. 5 písm. b) pokud žadatel na základě výzvy žádost neupřesní ve lhůtě do 30 dnů od doručení výzvy, bude žádost odmítnuta podání odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§16 odst. 2) předložení odvolání nadřízenému orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání (§16 odst. 2) vyřízení odvolání do 15 dnů od předložení odvolání prvoinstančním orgánem (§ 16 odst. 3) podání stížnosti do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (§ 16a odst. 3) předložení stížnosti nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne přijetí stížnosti (§ 16a odst. 5) rozhodnutí o stížnosti do 15 dnů od předložení prvoinstančním orgánem (§ 16a odst.8)

10. Příjem žádostí a dalších podání

- písemným dotazem, datovou schránkou, ústní dotaz na OÚ

11. Opravné prostředky – řídí se platným správním řádem

12. Formuláře - žádný formulář není předepsán

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

-zákon č. 128/2000 Sb.
-zákon č. 106/1999 Sb.

14.2. Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy – není řešeno

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2014 o činnosti v oblasti poskytování informací podle ustanovení §18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

- počet podaných žádostí o informace: 0

- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

- počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

- opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

- výčet poskytnutých výhradních licencí: 0

- počet stížností podaných podle §16a: 0

- další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

Přibyslav 25.2.2015                                                                                         Ing. Andrea Dudková

                                                                                                                                  Starostka obce

výroční zpráva 2015

Copyright Obec Přibyslav 2013